سین سین

خورشید
دستم نه... اما دلم به هنگام نوشتن نام تو میلرزد